Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

     Od 1 września 2010 r. do 29 czerwca 2012 r. Zespół Szkół Tekstylno - Gospodarczych w Rakszawie uczestniczy w projekcie pn. "Nauka to potęgi klucz !", realizowany przez Powiat Łańcucki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.
Projekt realizowany jest w dwóch edycjach, pierwsza w okresie od 1 września 2010 r. do 30 kwietnia 2011r. oraz druga w okresie od 1 września 2011 r. do 30 kwietnia 2012 r.
Głównym celem projektu jest powtórzenie, uzupełnienie oraz poszerzenie wiedzy i umiejętności zdobytych w czasie zajęć lekcyjnych z matematyki i języka angielskiego. Przygotowanie uczniów do świadomego i efektywnego planowania dalszego doskonalenia w szkole i po jej ukończeniu poprzez wybór właściwej ścieżki rozwoju ogólnego i zawodowego w oparciu o indywidualne predyspozycje. Pomoc pedagogiczno - psychologiczna uczniom mającym kłopoty w nauce, poprzez wzmocnienie motywacji do nauki, przedstawienie edukacji jako wartości, poprawę samooceny uczniów dotyczącą własnych możliwości edukacyjnych.

Łącznie w roku szkolnym 2010/2011 w zajęciach uczestniczy 90 uczniów, w tym;
- zajęciach wyrównawczych z matematyki pn. "Równe szanse z matematyki" - 23 uczniów
- zajęciach wyrównawczych z języka angielskiego pn. "English is easy" - 15 uczniów
- w zajęciach z doradztwa zawodowego - 28 uczniów
- w zajęciach w ramach opieki pedagogiczno - psychologicznej pn. "Szkoła jest dla ludzi" - 24 uczniów

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny, wszyscy uczestnicy projektu na początku zajęć otrzymali zestawy uczniowskie /notatnik i długopis/, uczniowie uczestniczący w zajęciach z matematyki i języka angielskiego komplet podręczników do przedmiotu. W czasie zajęć przewidziany jest poczęstunek w formie cateringu. Zajęcia w wymiarze 2 godzin tygodniowo - matematyka i język angielski, 1 godziny tygodniowo - opieka pedagogiczna, 2 godziny w miesiącu - doradztwo zawodowe, prowadzą doświadczeni, z wysokimi kwalifikacjami zawodowymi nauczyciele i pedagodzy szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Łańcuckiego.

WIĘCEJ INFORMACJI O PROJEKCIE